Reports

Raporte | Permbledhje sipas Kategorive
Kategori Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Shpronesime 20 0 3 0 17
Te tjera 23 0 0 0 23
Problematika ne Rruge 252 0 6 0 246
Sugjerime/Informacion 35 0 0 0 35