Reports

Raporte | Permbledhje sipas Kategorive
Kategori Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Shpronesime 21 0 4 0 17
Te tjera 23 0 0 0 23
Problematika ne Rruge 258 0 11 0 247
Sugjerime/Informacion 37 0 2 0 35